Fly, uniformer og brandslukningskøretøjer

Den første flyveplads ved Aalborg blev oprettet den 29. maj 1938 af Aalborg og Nørresundby kommuner – med det formål at etablere en fast flyveforbindelse til København – pladsen havde da en udstrækning på 2 km².

Den 9. april 1940 kl. 06.30 besatte tyskerne lufthavnen med faldskærmstropper, og allerede den 10. april opererede flere end 50 tyske transportfly fra lufthavnen. Tyskerne gik straks i gang med en udbygning og anlagde under krigen en af Nordeuropas største flyvestationer med to:
– betonlandingsbaner på 1.800 m og en på 1.400 m. Den første betonbane stod allerede klar den 13. juli 1940.
– 19 træhangarer, mandskabsfaciliteter, bunkersanlæg og FLAK-batterier.
– en attraplufthavn 3 km vest for flyvestationen.
– en attraplandsby ved Birkelse med ammunitionslagre.

Dette indebar ekspropriering af ca. 270 landbrugsejendomme/parceller, bl.a. herregården Rødslet og gårdene, Grønslet og Nyborggård.
En overgang var der mere end 16.000 personer i arbejde, og ved krigens afslutning var ca. 30 km² inddraget til det, som tyskerne benævnte som Fliegerhorst Aalborg West. 

Fliegerhorst Aalborg West opgaver var mellemstation for forsynings- og troppetransportflyvninger til og fra Norge, farvandsovervågning af Nordsøen – især indsejlingen til Kattegat, fremskudt jagerstøtte for bombeangreb mod Nordengland og Skotland og omskolings- og træningsbase for natflyvning.

Efter kapitulationen den 5. maj 1945 overtog Royal Air Force (RAF) kommandoen og destruerede de 270 tyske fly, der var placeret på stationen. Området blev desuden anvendt som flygtningelejr for tyskere og polakker.

Den 1. januar 1946 overgav RAF stationen til Indenrigsministeriet, og i 1947 blev den igen taget i brug som civil lufthavn.

Med Danmarks medlemskab af NATO i 1949 blev der behov for stationen til det flyvevåben, som skulle opbygges i 1950, og den 8. januar 1951 oprettede flyvevåbnet Flyvestation Aalborg. 

Med Danmarks medlemskab af NATO i 1949, blev der behov for stationen til det flyvevåben, som skulle opbygges i 1950, og den 8. januar 1951 oprettede flyvevåbnet Flyvestation Aalborg.

Den 1. april 2004 blev ESK 721 formelt overdraget til Flyvestation Aalborg.

Til daglig samarbejdes der med Aalborg Lufthavn om flyveledelsen, katastrofe-beredskabet og vedligeholdelsen af de flyveoperative installationer, således at både den militære og den civile lufttrafik tilgodeses.

Flyvevåbnet flere steder på museet

I hangaren er fly, fly-kanoner og katapultsæder, bremseskærme og diverse nød-udstyr.

Flyverhjemmeværnet, med effekter fra meldetjenesten med plottebord og plottestave, telefon osv.

Flyvepladsens placering tæt ved Limfjorden har gjort det nødvendigt med redningsudstyr til brug på vandet.

Uden for hangaren er opstillet en “Engelsk Hytte” fra vejrtjenesten på flyvestationen, sammen med et meldetårn og hytte fra Flyverhjemmeværnet.

Flyvevåbnet i vestfløjen

Flyvevåbnets udstilling findes i en montre i hangaren. Heri findes de forskellige blå uniformer gennem tiderne, samt forskelligt teknisk udstyr, manualer og lignende. Der findes også en stor samling af special-uniformer – pilotdragter og branddragter, kemikaliedragter og søredningsdragter.

Brand- og redningstjenesten

Brand- og Redningstjenesten på Flyvestation Aalborg er repræsenteret med 2 specialkøretøjer samt en redningsbåd.